Executive Team

Dean: Yongmiao Hong

Executive Vice Dean: Jianping Li

Vice Dean: Yingjie Tian

Vice Dean: Han Qiao

Party Secretary Lingling Zhang

Deputy Party Secretary Danjing Yang